WizjonerkaZyciaDiona.pl

Tarot, horoskopy, wróżby.

Regulamin

Polityka prywatności

§ 1.

Zakres przedmiotowy regulaminu

Regulamin określa zasady świadczenia przez firmę AKADEMIA FUTURE DOROTA MIARA usług drogą elektroniczną udostępnianych w ramach portalu www.wizjonerkazyciadiona.pl

AKADEMIA FUTURE Dorota Miara

Adres do korespondencji: UP Mysiadło ul. Topolowa 2 skr.1 05-500 Mysiadło

NIP: 5271740036

§ 2.

Definicje

Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:

Administrator (Usługodawca) firma “Akademia Future Dorota Miara” z siedzibą w Polsce w Warszawie (05-830), przy ul. Mszczonowska 24/16 będąca wyłącznym właścicielem serwisu www.wizjonerkazyciadiona.pl Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.wizjonerkazyciadiona.pl opracowany zgodnie z wymogami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Polityka Prywatności – integralna część Regulaminu określająca zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników serwisu. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu oraz Informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych korzysta z usług oferowanych przez Platformę. Doradca – niezależny ekspert dziedziny ezoteryki, świadczący odpłatne usługi telefoniczne/sms/email za pośrednictwem Platformy. Platforma / serwis internetowy – strona internetowa www.wizjonerkazyciadiona.pl będąca platformą pośredniczącą w zakresie zawierania i realizacji umów o świadczenie usług doradztwa (horoskopów, numerologii. kartomancji i ezoteryki itp.) pomiędzy Użytkownikami, a zarejestrowanym Doradcą oraz służącą do prezentacji informacji z zakresu astrologii i ezoteryki. Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie użytkownika systemu, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznej.

§ 3.

Postanowienia ogólne

Każdy Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych przed rozpoczęciem korzystania z Platformy. Do korzystania z usług drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania z Platformy. Prawem właściwym do stosowania niniejszego Regulaminu oraz zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest prawo polskie.

§ 4.

Rejestracja Użytkowników

Przeglądanie informacji na Platformie, połączenia głosowe o podwyższonej płatności oraz SMS Premium nie wymagają rejestracji Użytkownika.

§ 5.

Usługi

  1. Na podstawie niniejszego regulaminu Platforma świadczy usługi drogą elektroniczną polegające na udzieleniu Użytkownikowi Platformy dostępu do materiałów informacyjnych zgromadzonych na serwerze oraz pośredniczeniu w zakresie zawierania i realizacji umów o świadczenie usług doradztwa (horoskopów, astrologii, kartomancji ezoteryki itp.) pomiędzy Użytkownikami, a zarejestrowanym Doradcą. Usługi te są udostępniane Użytkownikowi i polegają w szczególności na:

a) nie odpłatnej możliwości przeglądania informacji dotyczących astrologii i ezoteryki, przy czym Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty

b) wynagrodzenia na rzecz podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne w zakresie dostępu do Internetu i transmisji danych (operatorzy telekomunikacyjni) z tytułu korzystania z dostępu do Internetu lub/i transmisji danych, zgodnie z cennikami i regulaminami świadczenia tych usług obowiązującymi u tych podmiotów, przy czym wynagrodzenie to nie jest pobierane przez Administratora;

c) możliwości kontaktu z Doradcą poprzez połączenia głosowe, sms, e-mail, połączenia przedpłacone.

  1. Przeglądanie informacji na Platformie, połączenia głosowe o podwyższonej płatności oraz SMS Premium nie wymagają rejestracji Użytkownika. Administrator nie jest inicjatorem transmisji, nie dokonuje wyboru odbiorcy danych oraz nie ingeruje i nie wpływa na treść przekazu będącego przedmiotem transmisji.

  2. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

§ 6.

Przeglądanie informacji na Platformie

Przeglądanie informacji na Platformie nie wymaga rejestracji Użytkownika. Do przeglądania informacji zamieszczonych na Platformie dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania z serwisu www.wizjonerkazyciadiona.pl. Przeglądanie informacji na Platformie jest nieodpłatne.

§ 7.

Połączenia głosowe / SMS Premium / Sklep

  1. Korzystanie z połączeń głosowych z Doradcą na numer 708 oraz wysyłanie SMS Premium nie wymaga rejestracji Użytkownika.

  2. Połączenia głosowe z Doradcą na numer 708 oraz wysyłanie SMS umożliwia nawiązanie kontaktu słownego z Doradcą.

  3. Połączenia głosowe z Doradcą na numer 708 są połączeniami o podwyższonej płatności (koszt połączenia znajduje się na stronie Platformy przy numerze). Przed nawiązaniem połączenia Użytkownik jest poinformowany o jego koszcie. Opłata za połączenie pobrana zostanie przez operatora telekomunikacyjnego i doliczona do rachunku telefonicznego Użytkownika.

  4. Wiadomości tekstowe SMS Premium do Doradcy są usługami tekstowymi o podwyższonej płatności (koszt SMS Premium znajduje się na stronie Platformy przy numerze).

  5. Połączenia głosowe z Doradcą na numer 708 oraz wiadomości tekstowe SMS Premium są dostępne dla użytkowników wszystkich sieci telefonii komórkowej typu postpaid jak i prepaid.

  6. Zamówione rozmowy przedpłacone i sms będą realizowane do 24 godzin.

  7. Zamówienie na zakup książki jest realizowane do 48 godzin po potwierdzeniu przyjęcia płatności zwrotnym mailem.

§ 8.

Usługi przedpłacone PREPAID (połączenia przedpłacone, sms, email, czat)

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest serwis Przelewy24

Dostępne formy płatności:

Formy płatności

Usługi przedpłacone PREPAID to połączenia z kraju i z zagranicy, usługa, usługa sms, usługa e-mail umożliwiające kontakt z Doradcą. Skorzystanie z tych usług wymaga wcześniejszego opłacenia na Platformie. Opłaty usług dokonuje się jedną z metod wskazanych na Platformie – klasycznym przelewem, przelewem elektronicznym, kartą kredytową. Po załadowaniu konta podczas korzystania z usług, wartość przedpłaty będzie pomniejszona o koszt usług. Wykonanie usługi opłaty na platformie www.wizjonerkazyciadiona.pl odbywa się w sposób zamówienia usług drogą e-mail po otrzymaniu potwierdzenia dokonania zapłaty wygenerowanego przez system obsługi płatności on-line. Zwrot kwot doładowanych na konto Platformy www.wizjonerkazyciadiona.pl za usługi świadczone przez Doradców w serwisie www.wizjonerkazyciadiona.pl przysługuje gdy: a) uznana zostanie reklamacja z tytułu usług świadczonych za pośrednictwem Platformy.

b) zwrot kwoty o której mowa w p. 6 zostanie wykonane kanałem, którym została dokonana płatność w ciągu 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia lub rozpatrzenia pozytywnego reklamacji.

c) W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego

§ 9.

Odpowiedzialność Użytkownika

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść przekazywanych danych oraz oświadcza, że podane dane są prawdziwe, nie naruszają praw osób trzecich, praw znaków towarowych, tajemnicy handlowej, ani dóbr osobistych innych osób. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania dostępu do pełnego korzystania z Platformy. Użytkownik ma obowiązek przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, prawa autorskiego oraz nie będzie naruszał praw osób trzecich. W przypadku powstania zadłużenia Użytkownika z tytułu świadczonych usług przez Doradcę Administrator jest uprawniony po wezwaniu do zapłaty zadłużenia i wszczęcia odpowiednich działań.

§ 10.

Prawa autorskie

Wszystkie elementy serwisu internetowego www.wizjonerkazyciadiona.pl są chronione prawem autorskim (szata graficzna, treści, zdjęcia, dźwięki i inne materiały) za wyjątkiem materiałów publikowanych przez inne osoby (np. Doradcę lub Użytkowników). Materiały udostępnione przez Doradcę lub Użytkowników mogą być chronione prawami ich właścicieli.

§ 11.

Strony internetowe

Administrator Platformy dołoży wszelkich starań aby system dostępny był dla dowolnej przeglądarki internetowej obsługującej JavaScript oraz pliki cookies. Jednakże ze względów bezpieczeństwa Użytkownika systemu, zachęcamy do używania najnowszych wersji przeglądarek internetowych, spełniających najwyższe możliwe standardy bezpieczeństwa. Administrator Platformy zastrzega, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość ,,zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, ,,robaki” czy ,,konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, ważne jest, by Użytkownik zaopatrzył swój komputer, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje. Administrator Platformy informuje, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym i opisywanej w Regulaminie, wiążą się z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Administratora Platformy (np. ataki na jego witryny), jak i Użytkownika.

§ 12.

Reklamacje

Użytkownik, zgodnie z obowiązującym prawem, może zgłaszać reklamacje w sprawach dotyczących funkcjonowania Platformy na adres kontakt@wizjonerkazyciadiona.pl. Zgłoszenie reklamacji jest rozpatrywane w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania. Jeżeli z przyczyn niezależnych reklamacja nie może być rozpatrzona w ciągu 7 dni Administrator Platformy powiadomi Użytkownika składającego reklamację o przyczynie opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji. Zgłaszając reklamacje należy podać następujące dane: oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko oraz adres e-mail wraz z opisem problemu będącego podstawą do złożenia reklamacji. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie podlegają rozpatrzeniu. W przypadku zgłoszenia związanego z wystąpieniem naruszenia bezpieczeństwa informacji lub możliwością spowodowania naruszenia bezpieczeństwa, zgłoszenie będzie rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.

§ 13.

Odpowiedzialność za naruszenie Regulaminu

W przypadku podjęcia przez Użytkownika działań naruszających Regulamin lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego Administrator Platformy ma prawo do przetwarzania danych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. Administrator powiadomi Użytkownika o wykryciu niedozwolonych działań z jednoczesnym żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.

§ 14.

Postanowienia końcowe

W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie odbywa się przez umieszczenie na stronach internetowych serwisu www.wizjonerkazyciadiona.pl. Zmiany wchodzą w życie z dniem udostępnienia zmienionego Regulaminu w serwisie. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się m.in. przepisy następujących aktów prawnych: a) Kodeks cywilny

b) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 18 lipca 2002r.

c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

§ 15.

Obowiązywanie regulaminu

Regulamin obowiązuje od dnia 02.02.2020 r.